قاطی پاتی

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به قاطی پاتی بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف قاطی پاتی این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

question_answer هوای تازه

question_answer باتمام وجود

همه ی تلاشمودارم می کنم تواین اوضاع حس خوبی داشته باشم,واسه همین کلاس زبان میرم,استخرهم حالموخوب می کنه گاهی میرم,هفته پیش م رفتم خونه مادرم تاصحبت پرستاروپیش کشیدم,ترش کرد,هرچی بدوبیراه بودبارمن وخواهرم کرد,تازه نهارخورده بودیم ساعت سه عصربود,دیدم دیگه نمتونم تحمل کنم به خواهرم وبچه هاگفتم پاشین  بریم,تازگیهاطاقتم کم شده,مگه ادم چندباربه دنیامیاد,احساس می کنم شصت سالمه,چرااین کابوس تموم نمیشه,گاهی فکرمی کنم ماتوجهنمیم,اگه لیاقتشوداشته باشیم به بهشت می رسیم,دوست دارم چشامو ببندم وقتی بازمی کنم تویه دنیای دیگه باشم

کلمات کلیدی: کنم ,می کنم

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer چطوربدرخشیم ؟!

مانمی تونیم شخصیت ادمهاراعوض کنیم,ماهمون کسی میشیم که تصورمی کنیم,اگه براخودمون ارزش قایل باشیم دیگران هم همین کارومی کنند,اگه میخواین همه ازشما حرف شنوی داشته باشن سعی کنیدباظاهرورفتارتون روی ادمهاتاثیربذارین چراکه به قول شاعر:دوصد گفته چونیم کردارنیست,ومی نداره حتمامدیریارییس باشید,فقط کافیه بدرخشید,چه درپوشش چه دررفتار,سنجیده وباابهت رفتارکنید,نیازی نیست درباره همه چیزنظربدین گاهی سکوت,ابهت بیشتری دارد,تاکشفیات بعدی باابهت باشید

کلمات کلیدی:

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer حالم خوبه

پنج شنبه باتوررفتیم ماسوله خیلی خوش گذشت,هواعالی بود,همسفران هم باحال بودن,جای همه ی اونایی که نبودن خالی بود,یه شخصیت خیلی جالب اونف کردم اقای دکترجامعه شناس,که کتابفروشی هم داشت هرکتابی که جاهای دیگه گیرنیاوردین اونجاداره,دخترم یه کتاب خرید,امامن بیشتردوست داشتم ازصحبتهای اقای دکتراستفاده کنم,چون توهمایش یکی از,سخنرانهابود,خیلی توجهموجلب کرد باتوجه به سن وسالش معلوم بودادم دنیادیده ای هست,نمیدونم دفعه دیگه کجامی بینمش 

کلمات کلیدی: خیلی

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer مهرخزان

تاحالافکرکردین چرااولین ماه فصل خزان اسمش مهرهست ؟شایدمیخوادبه مایاداوری کنه که توفصل خزان هم بایدبهم مهربورزیم 

دیروزتوکلاس گردشگری یه استادبی ادب داشتیم من خواستم سوال بپرسم,گفت بددهنم هایه فحشی بهتون میدم,من خشکم زد,خداییش یه زمانی اساتیدسنبل متانت وسفیران فرهنگی بودن اماحالاچی ؟نسبت به جلسه قبل هم تعدادبچه هانصف شداینقداین اقاباشعورتشریف دارن  

حالاادعاش هم میشه که ۱۷سال سابقه تورلیدری داره وهشتادتاکشوردنیاهم رفته,واقعامتاسفم که همچین شخصی  راهنمای توردرکشورهای دیگه هست,بعدانتظارهم داریم مملکتمون ابادشه

کلمات کلیدی: هم

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer یک روزخواهم رفت

بالاخره یک روزخواهم رفت,ازهمه ی چیزهایی که دست وپایم رابسته اندرهامی شوم,ازاین دنیاکه هرروزبه شکلی خودنمایی می کند,ازهمه ی خاطرات گذشته ازهمه ی چیزهایی که مغزم راپرکرده است,ازادمهای تکراری وبوقلمون صفت,ازادوسبک ازاین جسم خاکی که به دوشم سنگینی می کندرهامی شوم,هفت اسمان راطی کنم,ازاختران بالاترروم دیریست دراین کهنه سرازندانیم,ازادی شده ارزویم

کلمات کلیدی: ازهمه ,یک روزخواهم ,روزخواهم رفت ,چیزهایی که ,یک روزخواهم رفت

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer سحررفت اما.

دنیای بی رحم داره هرروزیه روی تازشوبه مانشون میده,

داره هرروزبه تعدادکارتن خوابهااضافه میشه,به تعدادزنهای خودفروش هم,به تعدادجوونهای بیکارومعتاد,به تعدادزنهای مطلقه,نمیدونم کی میخوادهرچی سرجای خودش باشه,به نظرنمیادخودسوزی  سحرهم مسءولینوازخواب گران بیدارکنه,شنیدین که میگن:کسی که خوابه رامیشه بیدارکردولی کسی که خودشوبه خواب زده رانمیشه حکایت مسءولین ماهست

کلمات کلیدی: به تعدادزنهای ,کسی که

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer شمارش مع

شهریورکه میادشمارش مع ماه مهرشروع میشه,همیشه فکرمی کنیم اگه این کاروتموم کنم راحت میشم,غافل ازاینکه کارهای دنیاتمومی نداره,بهتره مشغول هرکاری هستیم ازاون کارلذت ببریم ومث مسافرت نباشه که توراه هستیم میخوایم هرچه زودتربه مقصدبرسیم حتماشنیدین که میگن مسیرسفرهم جزیی ازسفره وبایدازش لذت برد,برای شماهم پیش اومده که وقتی مشغول کاری هستیم که خیلی دوستش داریم اصلامتوجه گذشت زمان نمیشیم,درحقیقت ما,در(جریان)قرارگرفته ایم,بهترین ساعات عمرماهمین ساعاته,امیدوارم همیشه در(جریان) باشید

کلمات کلیدی: هستیم ,در جریان

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer جهانی که نمی شناسیم

دارم دوتاکتابوکه موضوعاتش بهم مربوطه راهمزمان می خونم یکی مسیراستادان ویکی هم شفای کوانتومی,مسیراستادان که منوبردکلاتویه عالم دیگه,فکرش هم نمی تونیدبکنیدکه وقتی به وسطای کتاب رسیدم مغزم داشت سوت می کشید,همون چیزی که همیشه فکرمودرگیرمی کردکه جهان ازطبقات مختلف تشکیل شده,توی فیلمهای علمی تخیلی بهش میگن جهانهای موازی,توصیه می کنم حتمابخونیدش,شفای کوانتومی هم به این جارسیده که تمام سلولهای بدن انسان ازشعوربرخوردارن وهمین دلیل باعث میشه که موقع بیماری همه سلولهابسیج میشن تابیماری رارفع کننداین خلاصه ای ازدوکتاب بود

کلمات کلیدی: هم ,شفای کوانتومی

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer کتاب خوب

امروزکتابی راکه دنبالش بودم پیداکردم,مسیراستادان,دوست دارم زودتربخونمش,حتماخلاصه ای ازاونااینجامیذارم,دوم اینکه,بعدازبیست وسه روزاحمدبرگشت خونه,دارم برنامه ریزی می کنم بادخترم ودوتاازهمکارا برم مشهد,امیدوارم خوش بگذره,کتاب خوب خیلی روادم تاثیرمیذاره,بعضی ازکتابارابایدچندبارخوند,واقعاارزششوداره,همیشه دوست داشتم کتابداربشم وفقط یه گوشه می نشستموکتاب می خوندم 

کلمات کلیدی: کتاب خوب

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

question_answer تقصیرادم وحوا

من نمیدونم چراوقتی هرروزیه روزتازه هستوماهم نبایدغصه دیروزوبخوریم اینهمه حرص وجوش واسه چیه؟هرچقدمیخوام ازادمای منفی دورباشم وانرژی منفی دوروبرم نباشه,بازهم نمیشه,اخه انرژی منفی جلوی تمرکزمومی گیره اگه هرکدوم ازمابرای یه ماموریت اومدیم به این کره خاکی,پس بایدراهمونوپیداکنیم,گاهی وقتافقط میخوام تنهاباشم وفکرکنم اونقدفکرکنم تابرسم به ادم وحوا,ازشون بپرسم اخه این چه کاری بودکردین?نونتون کم بود,ابتون کم بود,میوه ممنوعه خوردنتون چی بود,اونهمه چیزای خوشمزه توبهشت بود,البته الحق جناب شیطان هم نقششوخوب بازی کرد

کلمات کلیدی: منفی ,کم بود

جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید

keyboard_arrow_up